MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Výuka náboženství

Rozvrh pro školní rok 2021/22

V případě změn ve školních rozvrzích může ještě dojít ke změnám.

1. a 2. třída pátek 12:40 - 13:25 Eva Vymětalová ZŠ Masarykova (pavilon)
3. třída pátek 11:45 - 12:30 Eva Vymětalová ZŠ Masarykova (pavilon)
4. A a 4. C pátek 11:45 - 12:30 Marie Klimešová

ZŠ Masarykova

(školní klub)

4. B a 5. třída pátek 12:40 - 13:25 Marie Klimešová

ZŠ Masarykova

(školní klub)

1. a 2. třída čtvrtek  12:10 - 12:55 Věra Klimešová ZŠ Na Lukách
3. a 4. třída čtvrtek 13:05 - 13:50 Věra Klimešová ZŠ Na Lukách
5. třída pátek  12:45 - 13:30 Stanislav Větrovský ZŠ Na Lukách
6. třída a prima čtvrtek 14:15 - 15:00 P. Tomáš Enderle fara
7. třída a sekunda úterý 14:15 - 15:00 P. Tomáš Enderle fara
8. třída a tercie pátek 14:15 - 15:00 P. Tomáš Enderle fara
9. třída a kvarta pátek 14:00 - 14:45 Vojtěch Klimeš fara
středoškoláci středa 14:15 - 15:00 P. Tomáš Enderle fara

Výuka všech skupin, které neučí o. Tomáš už probíhá, o. Tomáš začne učit od 5. října. 

 

Pokud máte zájem o výuku náboženství pro své dítě, stačí vyplnit elektronickou přihlášku.

 

Výuka náboženství pro děti z prvního stupně probíhá v ZŠ Masarykova a v ZŠ Na Lukách. Děti z druhého stupně jsou vyučovány na faře. 

Obsah náboženské výchovy v naší diecézi se řídí Osnovami k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku základní školy (schválilo MŠMT ČR dne 2. 6. 2004 s platností od 1. 9. 2004 pod č.j. 20 924/2003–22, církevně schváleno na 49. plenárním zasedání ČBK dne 9. 4. 2003).

Každý ročník má své téma, učivo je členěno do tematických celků, které mají v každém ročníku stejnou strukturu. Učivo se v nich cyklicky opakuje a je prohlubováno v závislosti na schopnostech dětí.

Obsah učiva lze popsat níže uvedenými naukovými celky:

1. Bible (Kniha knih - fakta o Bibli; Svědectví o Božím jednání s člověkem, dobro a zlo ; Bible jako Boží slovo, biblická kultura; Bible a kultura křesťanských národů)

2. Ježíš Kristus a Církev (Boží Syn a pravý člověk; Život a působení Ježíše Krista; Ježíš Kristus - zakladatel Církve, identita církve; Vyznání víry; Historie církve; Misijní působení církve)

3. Křesťanství v praktickém životě (Lidský život jako dar, moje osobní identita; Vztahy mezi člověkem a Bohem; Mezilidské vztahy včetně pohledu křesťanské mravouky; Vztahy mezi křesťanskými církvemi; Vztah křesťanů k lidem jiných náboženství a kultur; Víra, naděje a láska v životě křesťana; Doprovázení lidského života svátostmi a svátostinami v jeho klíčových okamžicích; Slavení křesťanských svátků; Křesťanská angažovanost pro spravedlnost; Vztah křesťanů k životnímu prostředí)

Od 4. ročníku lze tato témata doplnit informacemi o vlivu křesťanství na utváření místa, kde žiji: Stopy křesťanství v naší obci a regionu (stavby, kulturní památky, sochy, kapličky, Boží muka apod.) Slavné křesťanské osobnosti regionu a aktuální angažovanost křesťanů pro společnost (např. Charita apod.)

Všemi tématickými celky se prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního rozměru osobnosti žáka, porozumění křesťanským symbolům a tradicím.

Výuku náboženství v současnosti zajišťují na prvním stupni ZŠ Masarykova Marie Klimešová a Eva Vymětalová, na prvním stupni ZŠ Na Lukách Stanislav Větrovský a Věra Klimešová, deváťákům Vojtěch Klimeš a ostatním dětem ze druhého stupně a středoškolákům Tomáš Enderle.

Úkolem katechetů je:

  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

 

 

 

dnes
sobota 16. říjen 2021
28. týden v mezidobí
Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 17. říjen 2021
29. neděle v mezidobí
Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 18. říjen 2021
Svátek sv. Lukáše
Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
zobrazit další