MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Zápis z pastorační rady farnosti z 24. listopadu 2022

1) Modlitba

Schůze byla zahájena půlhodinovou adorací.

 

2) Aktuality

2.1) Velký vánoční stromek za hlavním oltářem

Většina farní rady se rozhodla pro přijetí návrhu, že velký strom tento rok v kostele za obětním stolem nebude.

2.2) Lektoři v kostele

Jedná se o mše v sobotu v 18:00 a v neděli v 10:30. Pastorační rada by chtěla oslovit lidi z farnosti, aby se vytvořila skupina lektorů, kteří by se při čtení v kostele střídali. Pro lidi, kteří by měli zájem, bychom uspořádali krátký workshop pro lektory. Členové lektorské skupiny by se mohli dopředu na jednotlivé mše zapisovat. Řešili jsme několik způsobů, jak to realizovat. Jedním z nich je vytvořit seznam na půl roku dopředu.

2.3) Neděle Božího slova: Jak ji oslavit?

Jedním z nápadů bylo připravit útržky papírků s úryvky z bible, které by mohli farníci nosit v kapse. (Zamotané jako tombola.) Další možností je připravit nádobu k oltáři Panny Marie v kostele se svitky s biblickými citáty. Nebo promítat citáty z bible v kostele pomocí dataprojektoru. Dalším nápadem bylo společné předčítání z bible. (Biblické trio - jedna z variant, jak s Biblí pracovat.)

2.4) Světové dny mládeže v Lisabonu

Členové farní rady, kteří se zúčastnili světových dnů mládeže, řekli ostatním svědectví, jak prožili světové dny, kterých se zúčastnili. Většina členů souhlasila, že se jedná o úžasnou akci, ze které si hodně odnesli. Farní rada se shodla na tom, že bychom měli mládež povzbudit a podpořit mladé, aby se zúčastnili. Tadeáš Navrátil uspořádá krátkou přednášku na náboženství pro středoškoláky. Věra Klimešová napíše článek do Farního posla. Aktuální cena je 21000,- korun (do prosince sleva 1000,-). Farnost je ochotna podpořit účastníky i finančně. Mládež bude mít příležitost vydělat si část peněz brigádou, a to na Jordáně, na Charitě nebo na faře. Na tento účel by mohla být věnována postní almužna nebo by byla možno uspořádat sbírku. Každý mládežník by tedy bez ohledu na finanční možnosti své a jeho rodiny měl příležitost do Lisabonu jet. 

2.5) Adventní duchovní obnova a přednášky se konat nebudou.

2.6) Adventní jarmark

s názvem FARMARK se bude konat v neděli 11. prosince po mši. Děti půjdou pozvat lidi před ambon samy.

2.7) Lesní školka

Odpoledne 11. prosince se bude na faře na Adventním jarmarku maličkostí prezentovat lesní školka.

2.8) Farní den

Byl osloven divadelník Jan Horák (pastorační asistent z Roudnice nad Labem). Nabízí divadlo jednoho herce. Je to velmi kvalitní vystoupení. Rozhodli jsme se pro variantu představení zaměřeného na děti.

2.9) Vývěsky u kostela sv. Jakuba

Byl vypsán projekt na nástěnky, které by se nacházely před kostelem. V plánu jsou tři nástěnky v ceně asi 50 tisíc za jednu. Byl vypracován návrh a řešili jsme, zda jej realizovat. Vyjádřil se k tomu každý člen pastorační rady, většina souhlasila. Návrh bude farnosti prezentován v lednovém čísle Farního posla.

2.10) Topení v kostele sv. Jakuba

Pokud by se topilo jako v minulém roce, topení by mělo stát asi 30 tisíc. Po projednání návrhu topení ve dvou blocích a návrhu v rámci solidarity netopit vůbec se farní rada rozhodla, že s ohledem na farníky budeme vytápět jeden zadní blok.

2.11) Živý Betlém se bude pořádat jménem farnosti.

2.12) Vznesen návrh na dovybavení farní kavárny. Bude zakoupeno vše potřebné.

2.13) Bude se konat vánoční posezení pro lidi z Ukrajiny, kteří se účastnili CZUKRu. Dveřní sbírka bude určena na vánoční dárky pro ně.

2.14) Příští zasedání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 18:00 hodin.

 

3) Funkce církve/farnosti/farní rady

Pan farář mluvil o funkcích církve a o tom, jak se realizují například v naší farnosti.

Diakonie - služba lásky všem

- charita, materiální výpomoc potřebným (i misijní), služba v nemocnici a v domově důchodců, návštěvy nemocných, výuka češtiny, Tříkrálová sbírka

Koinonia – společenství

- farní rady, modlitební skupinky (otců, matek), ,,spolča“ a schůzky dětí, farní kavárna, Jordánský ples a farní den, setkávání seniorů, společenství manželů, výlety, poutě, ekumena, Facebook, farní kronika, focení

Martyrie

– svědectví o víře - proto evangelizace, otevřený kostel, webové stránky, Čas pro neobyčejné zážitky, Jitřenka, přednášky pro veřejnost, první příprava ke svátostem, koncerty v kostele, živý betlém, přítomnost kněze na světských akcích

Katecheze – maturace víry

- rekolekce, uvádění do hlubšího modlitebního života a života ze svátostí, studium, pronikání Boha do všedního dne člověka, homilie, přednášky, četba a pastorační rozhovory, výuka náboženství

Liturgie – oslava Boha

- bohoslužba, slavení svátostí a svátostin, pobožnosti a společné modlitby, liturgická hudba, lektoři, akolyté, ministranti a kostelníci, květiny

Důležité je, aby v pastorační radě měla každá část svého zástupce. Mluvili jsme o funkcích, které jsou důležité pro každého z nás. Nejméně zastoupeny byly diakonie a martyria. Na základě toho by bylo dobré doplnit farní radu o nové členy.

 

4) Hledání dobrovolníků pro budoucí referáty

Vojtěch Klimeš se nabídl na referát o knize Proměny farnosti.

zapsali Tadeáš Navrátil a Tomáš Enderle

dnes
středa 7. červen 2023
9. týden v mezidobí
Texty: Tob 3,1-11a.16-17a // Zl 25 // Mk 12,18-27
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zítra
čtvrtek 8. červen 2023
9. týden v mezidobí
Texty: Dt 8,2-3.14b-l6a // Zl 147 // 1Kor 10,16-17 // Jan 6,51-58
Bohoslužba 12:00 kaple na faře, 15:30 kaple na LDN
pozítří
pátek 9. červen 2023
9. týden v mezidobí
Texty: Tob 11,5-17 // Zl 146 // Mk 12,35-37
Bohoslužba 15:30 DPS "Penzion" Polička, 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další