MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Cesta za Ježíšem

POZOR! POZOR!

V kostele sv. Jakuba na stolečku u oltáře Panny Marie bude poslední obrázek k vybarvení pouze do čtvrka 26. června. Všechny děti, kterým se během školního roku podařilo nasbírat a vybarvit 30 a více různých obrázků, se mohou těšit na odměnu. Tu děti dostanou po předložení obrázků v pátek 23. června po mši svaté na faře nebo během úředních hodin ve farní kanceláři. Ten, kdo ukáže všech 42 vybarvených obrázků, dostane větší odměnu.

42. Být tady pro druhé
Cesta za Ježíšem 18. 6. 2023

42. Být tady pro druhé

18. června 2023, 11. neděle v mezidobí 

Mt 9,37–38: Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!”

více
41. Ježíš léčí duši
Cesta za Ježíšem 9. 6. 2023

41. Ježíš léčí duši

11. června 2023, 10. neděle v mezidobí 

Mt 9,12–13: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci, a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.”

více
40. Otec, Syn a Duch Svatý
Cesta za Ježíšem 2. 6. 2023

40. Otec, Syn a Duch Svatý

4. června 2023, Nejsvětější Trojice 

Jan 3,16: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

více
39. Duch Svatý
Cesta za Ježíšem 26. 5. 2023

39. Duch Svatý

28. května 2023, Seslání Ducha Svatého

Jan 20,22: Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.”  

více
38. Znova o modlitbě
Cesta za Ježíšem 19. 5. 2023

38. Znova o modlitbě

21. května 2023, 7. velikonoční neděle 

Jan 17,1: Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe.”

více
37. Důvěra a pravdivost
Cesta za Ježíšem 13. 5. 2023

37. Důvěra a pravdivost

14. května 2023, 6. velikonoční neděle 

Jan 14,16–17a: A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy.

více
36. Cesta života
Cesta za Ježíšem 5. 5. 2023

36. Cesta života

7. května 2023, 5. velikonoční neděle 

Jan 14,6: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”

více
35. Následujeme Ježíše
Cesta za Ježíšem 28. 4. 2023

35. Následujeme Ježíše

30. dubna 2023, 4. velikonoční neděle 

Jan 10,4: Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas.

více
34. Ježíš je s námi pořád
Cesta za Ježíšem 21. 4. 2023

34. Ježíš je s námi pořád

23. dubna 2023, 3. velikonoční neděle 

Lk 24,32: Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?

více
33. Mít pochybnosti
Cesta za Ježíšem 14. 4. 2023

33. Mít pochybnosti

16. dubna 2023, 2. velikonoční neděle 

Jan 20,29b: Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.

více
32. Aleluja!
Cesta za Ježíšem 7. 4. 2023

32. Aleluja!

9. dubna 2023, Neděle Zmrtvýchvstání 

Jan 20,1: Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn.

více
31. Velikonoční události
Cesta za Ježíšem 31. 3. 2023

31. Velikonoční události

2. dubna 2023, Květná neděle 

Mt 27,54: Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu syn Boží!”

více
30. Po smrti je nový život
Cesta za Ježíšem 24. 3. 2023

30. Po smrti je nový život

26. března 2023, 5. postní neděle 

Jan 11,25–26: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?

více
29. Zázraky
Cesta za Ježíšem 17. 3. 2023

29. Zázraky

19. března 2023, 4. postní neděle 

Jan 9,11: Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: 'Jdi k Siloe a umyj se!' Šel jsem tedy, umyl se a vidím.

více
28. Voda života
Cesta za Ježíšem 10. 3. 2023

28. Voda života

12. března 2023, 3. postní neděle 

Jan 4,14: Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.

více
27. Modlitba je setkání
Cesta za Ježíšem 3. 3. 2023

27. Modlitba je setkání

5. března 2023, 2. postní neděle 

Mt 17,1: Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 

více
26. Dokážeme si něco odříct?
Cesta za Ježíšem 23. 2. 2023

26. Dokážeme si něco odříct?

26. února 2023, 1. postní neděle 

Mt 4,1a: Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť.

více
25. Usmíření II
Cesta za Ježíšem 17. 2. 2023

25. Usmíření II

19. února 2023, 7. neděle v mezidobí 

Mt 5,44: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

více
24. Usmíření I
Cesta za Ježíšem 10. 2. 2023

24. Usmíření I

12. února 2023, 6. neděle v mezidobí 

Mt 5,24: Nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar.

více
23. Buďme světlem a solí
Cesta za Ježíšem 3. 2. 2023

23. Buďme světlem a solí

5. února 2023, 5. neděle v mezidobí 

Mt 5,16: Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

více
22. Blahoslavený znamená šťastný
Cesta za Ježíšem 27. 1. 2023

22. Blahoslavený znamená šťastný

29. ledna 2023, 24. neděle v mezidobí

Mt 5,12a: Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.

více
21. Síť vztahů a dobra
Cesta za Ježíšem 20. 1. 2023

21. Síť vztahů a dobra

22. ledna 2023, 3. neděle v mezidobí 

Mt 4,19: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.”

více
20. Velká Boží rodina
Cesta za Ježíšem 13. 1. 2023

20. Velká Boží rodina

15. ledna 2023, 2. neděle v mezidobí 

Jan 1,34: A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.

více
19. Velká Boží rodina
Cesta za Ježíšem 7. 1. 2023

19. Velká Boží rodina

8. ledna 2023, Svátek Křtu Páně

Mt 3,17: A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.”

více
18. Vztahy stojí čas
Cesta za Ježíšem 30. 12. 2022

18. Vztahy stojí čas

1. ledna 2023, Matky Boží, Panny Marie

Lk 2,16: Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

více
17. Vánoční příběh
Cesta za Ježíšem 24. 12. 2022

17. Vánoční příběh

25. prosince 2022, Narození Ježíše Krista

Lk 2,11: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.

více
16. Chtění a milovaní
Cesta za Ježíšem 16. 12. 2022

16. Chtění a milovaní

18. prosince 2022, 4. adventní neděle 

Mt 1,23: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená "Bůh s námi".

více
15. Vzory
Cesta za Ježíšem 9. 12. 2022

15. Vzory

11. prosince 2022, 3. adventní neděle 

Mt 11,10b: Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.

více
14. Lidé, které máme rádi
Cesta za Ježíšem 2. 12. 2022

14. Lidé, které máme rádi

4. prosince 2022, 2. adventní neděle 

Mt 3,11a: Ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést.

více
13. Být připravený
Cesta za Ježíšem 26. 11. 2022

13. Být připravený

28. listopadu 2022, 1. adventní neděle

Mt 24,44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

více
12. Ježíš je můj vzor
Cesta za Ježíšem 18. 11. 2022

12. Ježíš je můj vzor

20. listopadu 2022, Ježíše Krista Krále 

Lk 23,41: My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.

více
11. Stavba, co se nikdy nezboří
Cesta za Ježíšem 11. 11. 2022

11. Stavba, co se nikdy nezboří

13. listopadu 2022, 33. neděle v mezidobí 

Lk 21,6: Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.

více
10. Jaké to bude v nebi?
Cesta za Ježíšem 4. 11. 2022

10. Jaké to bude v nebi?

6. listopadu 2022, 32. neděle v mezidobí 

Lk 20,36: Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení.

více
9. Pojď dolů!
Cesta za Ježíšem 22. 10. 2022

9. Pojď dolů!

30. října 2022, 31. neděle v mezidobí 

Lk 19,5: Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.”

více
8. O pokoře
Cesta za Ježíšem 20. 10. 2022

8. O pokoře

23. října 2022, 30. neděle v mezidobí 

Lk 18,14b: Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

více
7. Ježíš je na naší straně
Cesta za Ježíšem 14. 10. 2022

7. Ježíš je na naší straně

16. října 2022, 29. neděle v mezidobí 

Lk 18,7: A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?

více
6. Děkuji ti, Ježíši!
Cesta za Ježíšem 7. 10. 2022

6. Děkuji ti, Ježíši!

9. října 2022, 28. neděle v mezidobí

Lk 17,15–16: Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán.

více
5. Pomáháme druhým z lásky k Ježíši
Cesta za Ježíšem 30. 9. 2022

5. Pomáháme druhým z lásky k Ježíši

2. října 2022, 27. neděle v mezidobí

Lk 17,10: Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: "Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat."

více
4. Bohatý nebo chudý?
Cesta za Ježíšem 23. 9. 2022

4. Bohatý nebo chudý?

25. září 2022, 26. neděle v mezidobí

Lk 16,22a:  Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí.

více
3. Je tu něco víc než věci
Cesta za Ježíšem 16. 9. 2022

3. Je tu něco víc než věci

18. září 2022, 25. neděle v mezidobí

Lk 16,13c: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

více
2. Ježíš nás hledá
Cesta za Ježíšem 9. 9. 2022

2. Ježíš nás hledá

11. září 2022, 24. neděle v mezidobí

Lk 15,6b: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.

více
1. Ježíš nám žehná
Cesta za Ježíšem 2. 9. 2022

1. Ježíš nám žehná

4. září 2022, 23. neděle v mezidobí

Lk 14,27: Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.

více
dnes
neděle 19. květen 2024
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zítra
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
pozítří
úterý 21. květen 2024
sedmý týden v mezidobí
Texty: Jak 4,1-10 // Zl 55 // Mk 9,30-37
zobrazit další